Ważne informacje

Ważne informacje

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 13 grudnia 2021 w dniach 20 – 22 grudnia 2021 r. oraz w dniach 3 – 5 stycznia 2022 r. szkoła przechodzi na tryb pracy zdalnej. W klasach IV – VIII  lekcje będą odbywały się za pośrednictwem platformy TEAMS, a w klasach I – III – zgodnie z ustaleniami wychowawcy.

Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I – III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, będzie zorganizowana dla tych dzieci opieka świetlicowa. Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom  opieki w tym czasie, zwracają się z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zapewnienie opieki uczniom, uzasadniając w/w wniosek.

Przypominamy, że 6 stycznia jest dniem świątecznym wolnym od pracy, a 7 stycznia, zgodnie z planem pracy szkoły, jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu świetlica szkolna jest czynna.